Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Λόγος περί αργολογίας - Γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου«Περί αργολογίας λόγος», μιά υπέροχη ομιλία του οσιολογιωτάτου μοναχού, 
Γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου για το Τριώδιο και την μεγάλη και αγία Τεσσαρακοστή. 
Καλό στάδιο των αρετών αδελφοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου