Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Partial-Birth Abortion Procedure With Real Instruments - Pro-Life Anti-A...
Partial-Birth Abortion Procedure Using The Real Instruments. Excerpt of
presentation by Dr. William Lile. More information on the video can be
found at http://www.dyinglight.com. To reach Dr. Lile, go to http://www.prolifedoc.org. To order the DVD, visit http://www.dyinglight.com/store.

The partial birth abortion is not a rare procedure. It is, essentially,
a variant of the even more common and equally gruesome Dilation and
Evacuation (D&E) procedure. There are in fact absolutely no
obstetrical situations encountered in this country which require a
partially delivered human fetus to be destroyed to preserve the life or
health of the mother (Dr. Pamela Smith, Senate Hearing Record, p.82:
Partial Birth Abortion Ban Medical Testimony). People like Jill Stanek
have exposed a practice, in which children marked for abortion are born
alive and then killed. This is exactly where the logic of partial-birth
abortion leads. On November 5, 2003, President George W. Bush signed
into law the Partial-birth Abortion Ban Act of 2003. 


On April 18, 2007
the Supreme Court announced its decision to uphold the ban on
partial-birth abortion. The procedure in question is properly called
"partial-birth abortion" because, as even secular sources acknowledge,
it requires the doctor to deliver the unborn child partially from the
uterus, feet first, leaving the baby's head inside the womb. The doctor
then uses scissors and a hollow needle to empty the skull of its
contents. The unborn baby's head then collapses and the doctor removes
the dead baby entirely from the mother's body. Given the nature of the
procedure, the congressmen who drafted legislation to prohibit it, the
"Partial-Birth Abortion Act of 1995", defined the procedure as follows:
"an abortion in which the person performing the abortion partially
vaginally delivers a living fetus before killing the fetus and
completing the delivery". The doctors who perform this barbaric act and
those who seek to justify it attempt to hide its nature by describing it
euphemistically as "intact dilation and evacuation/extraction" or as
"intrauterine cranial decompression. "Physicians Ad Hoc Coalition for
Truth" (PHACT), a group of more than 300 medical specialists organized
to counter the misinformation provided by the abortion industry of the
United States, pointed out: "Partial-birth abortion is never medically
necessary to protect the health of a woman or to protect her future
fertility; in fact, the procedure can pose grave dangers to the woman".
Many people argue that the anesthetics used in the process kill the
baby, so death to the child is painless. However the American Society of
Anesthesiologists testified to Congress that this is simply not true.
On July 11, 1995, American Medical News (AMA's official journal)
submitted the transcript of a tape-recorded interview with abortionist
Dr. Martin Haskell to the House Judiciary Committee in which he
admitted: "...the majority of fetuses aborted this way (partial birth
abortion) are alive until the end of the procedure." As disturbing as
this sounds, these are the facts. In this country medical doctors are
partially delivering babies and then killing them. These babies are
inches from being born. Many could be born and placed directly in the
loving arms of childless couples for adoption. Instead, they are cruelly
killed.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου