Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Dr. William LileDr.
William Lile is board certified in obstetrics and gynecology. He is
licensed to practice medicine in both Florida and Alabama. 

 His goal is
to use the visual technology of modern obstetrics 

to reveal the
personhood of unborn babies threatened by abortion.

Dr. Lile has produced a live, multi-media portrayal of the miracle of life from conception to birth. Ultrasound images and video of fetal surgery are used to show, with never before seen clarity, these amazing lives within the womb. 
The instruments of abortion are then used to demonstrate how an abortion is performed in all three trimesters. 
Dr. Lile is a frequent guest of both television and syndicated radio shows. 
He is available for seminars to churches, schools, civic organizations, and legislative groups. He can be reached at DRLILE@ProLifeDoc.org.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου