Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

This Photo Is From Syria.
The hundreds, or thousands, in the back of this neverending line look like they could be CGI’d. The rubble to the left hangs precipitously, like an apple in a Cezanne still-life. There is a tree in the middle of the road. 
But this photo was posted Wednesday by the U.N. Relief and Works Agency—it is very real. 
It shows a street in Damascus, Syria, on January 31, as Palestinian refugees queue for their ever-diminishing daily food ration. 
They're residents of Yarmouk Refugee Camp, an unofficial camp that before Syria’s civil war was home to 150,000 Palestinian refugees, a figure that since the war has dwindled to just 20,000. 

ASSOCIATED PRESS/UNRWA

 http://www.newrepublic.com/article/116771/syrian-palestinian-refugees-besieged-assad-seek-food

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου