Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς...» καί περί Ἀντιχρίστου. Οἱ δύο Παρουσίες τοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἐπί τό πλεῖστον πάντα διπλᾶ εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν.Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Από τις Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλουhttp://arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/agioy_kyrilloy/agioy_kyrilloy_098.mp3


Για να ακούσετε τις επόμενες ομιλίες:
Δεξιά της κάθε ομιλίας, επάνω στο εικονίδιο του μεγαφώνου, πατήστε δεξί κλίκ και επιλέξτε τη δεύτερη επιλογή [Άνοιγμα δεσμού σε νέο παράθυρο]

98
19/01/87
Κατήχησις ΙΕ'& Α'.
Εἰσαγωγή εἰς τήν ΙΕ' Κατήχησιν καί εἰς τό : «Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς...» καί περί Ἀντιχρίστου. Οἱ δύο Παρουσίες τοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἐπί τό πλεῖστον πάντα διπλᾶ εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν. - Μέρος Α'.
Λήψη
99
26/01/87
Κατήχησις ΙΕ'& Α'- Β'.
Εἰς τό :«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς». Προσδοκῶμεν δευτέραν παρουσίαν. «Καί ἐξαίφνης ἥξει εἰς τόν ναόν αὐτοῦ Κύριος... Ἰδού ἔρχεται Κύριος Παντοκράτωρ καί τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ;» Μαλαχίας. - Μέρος Β'.
Λήψη
100
02/02/87
Κατήχησις ΙΕ'& Α'- Γ'.
Εἰς τό :«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς». «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τοῦ σωτῆρος πᾶσιν ἀνθρώποις... προσδεχόμενοι τήν ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ...»Τιτ. 2, 11. Ἔρχεται, λοιπόν, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός...- Μέρος Γ'.
Λήψη
101
09/02/87
Κατήχησις ΙΕ'& Γ'.
Εἰς τό :«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς». Ὁ κόσμος, τό θαυμάσιον αὐτό οἰκητήριον, ἀνομίας πεπληρωμένον, παρέρχεται, ἵνα ὁ καλλίων ἀναδειχθῆ. Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες. - Μέρος Δ'.
Λήψη
102
16/02/87
Κατήχησις ΙΕ'& Γ'.
Εἰς τό :«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς...».Ἡ παλαίωσις καί ἀνακαίνισις τοῦ σύμπαντος. Μανιχαῖοι καί σύγχρονοι Τέκτονες πού θεοποιοῦν τόν Ἥλιον. «Τόν καιρόν μηδείς πολυπραγμονείτω». Ἀλλά « μήτε πάλιν ὕπτιος κοιμηθῆς». - Μέρος Ε'.
Λήψη
103
23/02/87
Κατήχησις ΙΕ'& Δ'- Ζ'.
Εἰς τό :«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς». Τά σημεῖα τῆς συντελείας: Παρουσία αἱρεσιαρχῶν καί Ψευδοχρίστων. Πόλεμοι, λιμοί, λοιμοί, σεισμοί, φόβητρα ἀπ' οὐρανοῦ, μεγάλοι χειμῶνες. Ἐλικοειδής καί εὐθύγραμμος ἑρμηνεία αὐτῶν. Ἐκκλησιαστικόν σημεῖον. - Μέρος ΣΤ'.
Λήψη
104
09/03/87
Κατήχησις ΙΕ'& Ζ'- Η'.
Εἰς τό :«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς». Σημεῖα πρό τοῦ τέλους: «Σκανδαλισθήσονται πολλοί». Θέσις Κατηχητοῦ καί Κατηχουμένου στή σωτηρία. Ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν θά ψυγῆ. Τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου θά φθάση ὡς μαρτύριον εἰς ὅλα τά ἔθνη.
Λήψη
105
16/03/87
Κατήχησις ΙΕ'& Θ'.
Ἡ θαυμασία προφητεία τοῦ Δανιήλ περί τοῦ βδελύγματος τῆς ἐρημώσεως σέ τρεῖς ἱστορικές φάσεις. Ὁ Διάβολος προετοιμάζει τήν ὁδό τοῦ Ἀντιχρίστου. Τό σύνθημα προστασίας τῶν Πιστῶν: «Μνημονεύετε τῆς γυναικός Λώτ». Ποιοί θά προσδράμουν στόν Ἀντίχριστον.
Λήψη
106
23/03/87
Κατήχησις ΙΕ'& Θ'.
Εἰς τό :«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς...». Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἀνομίας, τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀπωλείας, τοῦ Ἀντικειμένου καί ὑπεραιρομένου. Τό «κατέχον» καί «ὁ κατέχων».
Λήψη
107
30/03/87
Κατήχησις ΙΕ'& Θ'.
Εἰς τό :«Ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς...». Τό «κατέχον» καί «ὁ κατέχων». Ἡ ἀποστασία καί τά χαρακτηριστικά της: «Καί μᾶλλον τό κακόν αἱροῦνται ἤ τό ἀγαθόν προαιροῦνται». - Μέρος Ι'.
Λήψη
108
28/09/87
Κατήχησις ΙΕ'& Θ -Ι'.
Οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου ἐργάζονται τό «πνεῦμα» τοῦ Ἀντιχρίστου πού εἶναι οἱ αἱρέσεις, ἡ ἄρνησις τῆς Θείας ἤ ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ (Ἀρειανισμός – Μονοφυσιτισμός) καί τό κοσμικόν φρόνημα στή ζωή. Προσοχή ἐπί τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἡ Ἐκκλησία δίδει ἔντονη μαρτυρία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός ἔρχεται ἀπό τόν Οὐρανόν ἐνῶ ὁ Ἀντίχριστος ἀπό τήν γῆν. Μέρος ΙΑ'.
Λήψη
109
05/10/87
Κατήχησις ΙΕ' & ΙΑ'-ΙΒ'.
Ὅπως ὁ Διάβολος προδιέβαλε τήν Ἐνανθρώπησι, ἔτσι προδιαβάλλει καί τήν β' τοῦ Χριστοῦ Παρουσία μέ την προβολή τοῦ Άντιχρίστου. Γνωρίσματα τοῦ Ἀντιχρίστου: Κατ' ἀρχήν προσποιεῖται τόν ἐπιεικῆ, τόν λόγιον, τόν συνετόν, τόν σώφρονα, τόν φιλάνθρωπον. Θά ἐπιτελῆ ψευδοθαύματα κατ' ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ. - Μέρος ΙΒ'.
Λήψη
110
12/10/87
Κατήχησις ΙΕ'&ΙΒ'- ΙΓ'.
Ὁ Ἀντίχριστος θά ὑπερβάλη σέ κακία πάντα προηγούμενόν του. Ἡ ἐξουσία του θά εἶναι 3,5 χρόνια. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς θά τόν καταργήση. Ἡ προφητική μαρτυρία τοῦ Δανιήλ.
Λήψη
111
19/10/87
Κατήχησις ΙΕ'&ΙΓ'- ΙΕ'.
Ὁ Ἀντίχριστος θά κινεῖται κατ' ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ. Θά ἐπιτελῆ τέρατα καί σημεῖα ψεύδους. Θά ἀνακηρύξη ἑαυτόν Θεόν καί θά καθίση εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος πού θά ἐπανακτίση. - Μέρος ΙΔ'.
Λήψη
112
26/10/87
Κατήχησις ΙΕ'& ΙΕ'.
Ὁ Ἀντίχριστος θά αὐτοθεοποιηθῆ καί θά ζητήση νά προσκυνηθῆ εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος πού θά ξανακτίση. Σύγχρονες κινητοποιήσεις τῶν Ἑβραίων διά τό ἐπανακτίσιμο τοῦ Ναοῦ των. - Μέρος ΙΕ'.
Λήψη
113
02/11/87
Κατήχησις ΙΕ' & ΙΕ'- ΙΖ'.
Ὁ Ἀντίχριστος θά διώξη τούς Χριστιανούς. Ἡ καταφυγή τῶν πιστῶν εἰς τήν ἔρημο. Τά 3,5 χρόνια τῆς ἀναδείξεως τοῦ Ἀντιχρίστου. Οἱ μάρτυρες τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου. - Μέρος ΙΣΤ'.
Λήψη
114
09/11/87
Κατήχησις ΙΕ' & ΙΖ'- ΙΗ'.
Θά ἀσκηθῆ ὑπό τοῦ Ἀντιχρίστου ὁ φόβος καί ἡ ἀπάτη. Ἡ ἐνέργεια τῆς πλάνης. Οἱ πιστοί διά τῆς ὑπομονῆς θά στεφανωθοῦν μετά τήν ἀνάστασι τῶν νεκρῶν. Προτροπές ἀποφυγῆς τοῦ Ἀντιχρίστου ὑπό τοῦ Ἁγ. Κυρίλλου. Περίληψις περί Ἀντιχρίστου κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν.-Μέρος ΙΖ'.
Λήψη
115
16/11/87
Κατήχησις ΙΕ' & ΙΘ'- ΚΑ'.
Ἡ προσδοκία τοῦ Χριστοῦ ἐξ Οὐρανοῦ. Ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Ὁ Ἐκκλησιαστής διά τήν παρουσία τοῦ Κυρίου καί τήν συντέλεια τοῦ κόσμου. ( Ἐκκλ.ΙΙ, 9 – 12,6). - Μέρος ΙΗ'.
Λήψη
116
23/11/87
Κατήχησις ΙΕ'& ΚΑ'.
Ὁ Κύριος ἔρχεται κατά τήν προφητεία τοῦ Δανιήλ ( 7, 9 – 14). Ἡ σημασία τοῦ πυρίνου ποταμοῦ. - Μέρος ΙΘ'.
Λήψη
117
30/11/87
Κατήχησις ΙΕ'& ΚΒ'.
Ὁ Τίμιος Σταυρός, τό «σημεῖον» τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ πού δείχνει τήν ταυτότητά του. Γιατί δέν ἐνεργεῖ ὁ Τίμιος Σταυρός εἰς τούς χώρους τῆς μαγείας. Ἡ ἐπισύναξις τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ. - Μέρος Κ'.
Λήψη
118
07/12/87
Κατήχησις ΙΕ' & ΚΓ'- ΚΔ'.
Ὁ Κύριος θά συλλέξη τούς ἰδικούς του ὅπου κι ἄν εὑρίσκονται. Κάθε σου ἀρετή καί κάθε σου ἁμαρτία εἶναι γραμμένη. Ὁ ἀριθμός ἐκείνων πού θά ἀναστηθοῦν. Οἱ ἀπέραντοι χῶροι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. -Μέρος ΚΑ'.
Λήψη
119
14/12/87
Κατήχησις ΙΕ' & ΚΔ'- ΚΣΤ'.
Ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Θά «φοροῦμε» τά πεπραγμένα μας. Ἡ εὐκολία διαχωρισμοῦ δικαίων καί ἁμαρτωλῶν ὑπό τοῦ Κριτοῦ. Ὁ Νόμος τῆς Κρίσεως. - Μέρος ΚΒ'.
Λήψη
120
11/01/88
Κατήχησις ΙΕ'& ΚΣΤ'.
Τό περιεχόμενον τῆς Κρίσεως δέν ἑρμηνεύεται ἀλληγορικῶς. Μή μείνης μόνον εἰς τήν κατοχήν τῆς λαμπάδος τῆς Παραβολῆς τῶν 10 Παρθένων, ἀλλά ἔχε την καιομένην. Ἡ καλή χρῆσις τῶν πνευματικῶν Ταλάντων. - Μέρος ΚΓ'.
Λήψη
121
18/01/88
Κατήχησις ΙΕ' & ΚΖ'- ΛΓ'.
ΛήψηΜία αἵρεσις ἀπό τήν Γαλατία: Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἔχει τέλος. Τί εἶναι ἡ αἵρεσις. Περίληψις ὅλης τῆς 15ης Κατηχήσεως. - Μέρος ΚΔ'.


http://arnion.gr/hxolhcies/p_auanasioy_mytilhnaioy/omilies_9.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου