Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

H e l p: Εξαφανίστηκε η ΧΑΒΕΛΕ Παναγιώτα

H e l p: Εξαφανίστηκε η ΧΑΒΕΛΕ Παναγιώτα: Εξαφανίστηκε  στις 22/12/2013 από Σπάθαρι Γορτυνίας Αρκαδίας ,  είναι 75 ετών και διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω προβλημάτων υγείας . Έ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου