Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

...Και η σφραγίς του θα γράφη, εδικός μου είσαι, ναι εδικός σου είμαι, θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς και αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν...Όταν θα δυστυχεύση ο κόσμος από την χάριν του παναγίου Πνεύματος,

τότε θα έλθουν εις τον κόσμον όλαι αι δυστυχίαι να τον περικυκλώσουν.


Και πρώτον  θα δυστυχεύση ο κόσμος από την αγάπην, ομόνοιαν και σωφροσύνην,

δεύτερον  θα δυστυχεύση κάθε χώρα και να χαθούν τα υποκείμενα κεφάλαια από τας χώρας,

και θέλει  δυστυχεύση και η Εκκλησία του Χριστού από αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς 

Ύστερον από αυτήν την δυστυχίαν θα γεννηθή ο ακάθαρτος από την κοιλίαν της ακαθαρσίας,

και θα ποιή σημεία και τέρατα με δαιμονικάς φαντασίας,

υποκρινόμενος εις τον κόσμον πως είναι πράος και ταπεινός τη καρδία,

αλλά θα είναι αλώπηξ εις την καρδίαν και λύκος εις την γνώμην.

Και τροφή του θα είναι η ταραχή των ανθρώπων,

όταν θα ταράσσωνται οι άνθρωποι, τότε θα ζωοτρέφεται ο αντίχριστος.

Και η ταραχή των ανθρώπων θέλει είναι η κατάκρισις, ο φθόνος, η μνησικακία, το μίσος, η έχθρα, η πλεονεξία, η αρρενομανία, η μοιχεία, η πορνεία, η λήθη της πίστεως και η αλαζονεία,

αυτά είναι η τροφή του αντιχρίστου,

και θα είναι κεφαλή επάνω εις τας χώρας..., και εξουσιαστής εις τον κόσμον.

Και θα εξουσιάση την αίσθησιν του ανθρώπου, και όλοι θα πείθονται εις αυτόν,

διότι αυτός θα είναι νομοκράτωρ και αυτοκράτωρ, και θέλει ενεργεί όλων την απώλειαν,

και όποιος ευρίσκεται εις την απώλειαν εκείνος θα νομίζη πως εργάζεται την σωτηρίαν του. 

Τότε θα καταφρονηθή το Ευαγγέλιον της Εκκλησίας,

διότι η απώλεια θέλει φέρη τότε μεγάλην δυστυχίαν εις τον κόσμον,

και θέλει γίνουν σημεία και φοβερά εν μέσω της δυστυχίας.

Πείνα φοβερά θέλει γίνη οπού να μην χορταίνη ο άνθρωπος,

διότι τότε θα τρώγη επτά φορές περισσότερον από ότι τρώγει τώρα και πάλιν να μην χορταίνη,

και θα είναι πανταχού μεγάλη δυστυχία... 


Τότε, όσοι σφραγισθούν με την σφραγίδα του αντιχρίστου πολλοί θα πεθάνουν εις τους δρόμους,

και η καρδία τους περισσότερον θα λιγώνεται, και μη δυνάμενοι να βαστάσουν την πείναν και την λιγούραν,

θα αρπάζουν να τρώγουν τους νεκρούς...

και η σφραγίς του θα γράφη, 
εδικός μου είσαι,

ναι εδικός σου είμαι, 
θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς


και αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν,

τότε θα γίνη μεγάλη ταραχή εις τον κόσμον...Και βλέποντας ο Θεός την ταραχήν των ανθρώπων,

θέλει προστάξη την θάλασσαν να λάβη την πρώτην της ουσίαν οπού ήτον θερμοτάτη...

και όταν καθίση ο αντίχριστος εις τον κατηραμένον του θρόνον,

θέλει βράση η θάλασσα ωσάν χάλκωμα,

και θέλει στειρεύση η γη τα βότανα και δένδρα από την θερμότητα της θαλάσσης

και αι φλέβαι των πηγών θα ξηρανθούν και τα ζώα και πετεινά να αποθάνουν από τον χνώτον της θαλάσσης.Και τότε θα γίνη η ημέρα ωσάν ώρα, η εβδομάδα ωσάν ημέρα, 
και ο μήνας ωσάν εβδομάδα,

διότι από την πονηρίαν του ανθρώπου θα γίνουν τα στοιχεία βιαστικά,

δια να τελειώση γρήγορα ο καιρός, οπού ελάλησεν ο Θεός...


Τότε θα έλθουν να κηρύττουν ο προφήτης Ηλίας και ο δίκαιος Ενώχ...και να λέγουν. 


Όποιος κάμη υπομονήν και δεν σφραγισθή με την σφραγίδα του αντίχριστου, θέλει σωθή,

και εξάπαντος θα τον δεχθή ο Θεός εις τον Παράδεισον, μόνον να μην σφραγισθή,

αλλά να κάμνη τον σταυρόν του, διότι η σφραγίδα του σταυρού ελευθερώνει τον άνθρωπον από τα βάσανα του άδου,
 

και η σφραγίδα του αντιχρίστου τον παραδίδει εις τα βάσανα του άδου.


Και αν πεινούν, να μην ζητούν τροφήν, μόνον να έχουν υπομονήν, και βλέποντας ο Θεός την υπομονήν τους, θα στείλη εξ ύψους βοήθειαν...Τα παγκάκιστα δε τέκνα του αντιχρίστου είναι

η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκοιτεία, ο φόνος, η αρπαγή, η κλεψιά, η αδικία, το ψεύδος, η τυραννία, η πώλησις και αγόρασις του ανθρώπου...,

τόσον πονηρά θέλει γίνη η ανθρώπινος φύσις τότε...,

και θα ενεργήσουν την πονηρίαν τους περισσότερον από τους δαίμονας...

και βλέποντας ο αντίχριστος πως θα γίνη η ανθρώπινος φύσις πονηροτέρα από τους δαίμονας,

θέλει χαρή κατά πολλά... 

Προφητικά και Σωτήρια (1651 † )...

Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"
 

*Χ_Ε_Κέρασμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου