Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και αιρετικών - Πρωτ. Ιωάννης Ρωμανίδης

Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"
Νομίζω τήν βασική διαφορά μποροῦμε νά τήν κατανοήσωμε, ἄν πάρωμε γιά παράδειγμα τήν Ἰατρική ἐπιστήμη. Ἐκεῖ ἔχομε τούς γιατρούς πού ἀνήκουν στόν Ἰατρικό Σύλλογο. Ἄν δέν εἶναι κάποιος γιατρός, μέλος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, δέν μπορεῖ νά ἐξασκήσῃ τό ἐπάγγελμα τοῦ γιατροῦ. 
Γιά νά εἶναι ἕνας γιατρός νόμιμος, πρέπει ὄχι μόνο νά εἶναι ἀπόφοιτος μιᾶς ἀναγνωρισμένης Ἰατρικῆς Σχολῆς, ἀλλά καί μέλος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου. 
Τά ἴδια ἰσχύουν καί γιά τούς δικηγόρους. 
Στίς ἐπιστῆμες αὐτές ὑπάρχει μία συνεχής δοκιμασία, διότι, ἄν παρεκτραπῆ κάποιος, ὡς πρός τήν ὀρθή ἐξάσκησι τοῦ ἐπαγγέλματός του, τότε δικάζεται ἀπό τό ἀρμόδιο ὄργανο τοῦ ἐπαγγελματικοῦ Συλλόγου στόν ὁποῖο ἀνήκει καί ἀποβάλλεται τοῦ ἐπαγγελμαιτικοῦ Σώματος.
Τό ἴδιο ὅμως συμβαίνει καί στήν Ἐκκλησία. 
Ἡ ἀντίστοιχη διαδικασία μέσα στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀποβολή δηλαδή ἡ ἀποκοπή κάποιου μέλους Της ὀνομάζεται ἀφορισμός, προκειμένου δέ περί ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος: καθαίρεσις. Ἔτσι οἱ αἱρετικοί ἀφορίζονται ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.  
Ὅπως στόν ἰατρικό χῶρο σέ ἕναν κομπογιαννίτη (ψευτογιατρό) δέν εἶναι δυνατόν νά τοῦ ἐπιτραπῇ νά θεραπεύῃ, ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτραπῆ σέ ἕναν αἰρετικό νά θεραπεύῃ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων
 Διότι, ἐπειδή εἶναι αἱρετικός, δέν γνωρίζει, δέν μπορεῖ νά θεραπεύη.  
Ὁπότε, ὅπως δέν εἶναι δυνατόν νά γίνῃ ποτέ ἕνωσι μετάξύ κάποιου Συλλόγου κομπογιανντιῶν γιατρῶν καί τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, ἔτσι δέν εἶναι ποτέ δυνατόν νά γίνη ἕνωσις μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν αἱρετικῶν. 
Ἕνας πραγματικός γιατρός δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἁπλῶς διαβάζει πολλά ἰατρικά βιβλία, ἀλλά ἐκεῖνος πού ἔχει μέν ἀποφοιτήσει ἀπό τήν Ἰατρική Σχολή ἑνός Πανεπιστημίου, συγχρόνως ὅμως ἔχει μαθητεύσει γιά ἕνα σημαντικό διάστημα κοντά σέ ἕναν πεπειραμένο καθηγηγή ἀποδεδειγμένης ἱκανότητος νά θεραπεύῃ ἀρρώστους.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων
Φωτιστῶν Σλάβων http://kaiomenivatos.blogspot.gr
 http://katanixis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου