Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Έκτακτο Παράρτημα: Κάθε λεπτό της ζωής μας έχει ανυπολόγιστη αξία.

Έκτακτο Παράρτημα: Κάθε λεπτό της ζωής μας έχει ανυπολόγιστη αξία.:   H αξία του χρόνου Έ να από τα πιο πολύτιμα αγαθά, πού ό Θεός μας χαρίζει, είναι ό χρόνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου