Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ -Κυριακή ΑΠΟΚΡΕΩΝ 1 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -π. Αθανασίου ΜυτιληναίουΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ έως Κυριακή των ΒΑΪΩΝA/A
HM/NIA
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΜΑ

176
13-03-83
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Ἡ εὐθύγραμμη θεώρησις τῆς ἱστορίας (δ. 24')


221
26-02-84
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Ἡ αἰώνιος ζωή (δ. 28')


265
17-02-85
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Οἱ ἀλλεπάλληλες κρίσεις εἰς τήν Ἰστορία καί ἡ τελική Κρίσις (δ. 29')


311
09-03-86
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
«Καί ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς ζωήν αἰώνιον» (δ. 28')


591
06-03-94
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
«Καί ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς ζωήν αἰώνιον» (β΄ἔκδοσις) (δ. 28')349
22-02-87
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Ὁ Χριστός ἔρχεται πάλι (δ. 30')


385
14-02-88
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Μία θεώρησις τῆς Κρίσεως (δ. 29')


824
05-03-00
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Μία θεώρησις τῆς Κρίσεως (β΄ ἔκδοσις) (δ. 25')

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου