Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Abortion Demonstration by Dr. William Lile 

 21 week fetal surgery on Samuel Armas (permission by Michael Clancy)

This is an demonstration of surgical abortions performed in all three
trimesters by a board certified OB/GYN. These are theatrical abortions
with no blood. They are performed with surgical instruments that had
formally performed thousands of abortions.


Dr. Lile has produced a live, multi-media portrayal of the miracle of life from conception to birth. Ultrasound images and video of fetal surgery are used to show, with never before seen clarity, these amazing lives within the womb. The instruments of abortion are then used to demonstrate how an abortion is performed in all three trimesters. Dr. Lile is a frequent guest of both television and syndicated radio shows. He is available for seminars to churches, schools, civic organizations, and legislative groups. He can be reached at DRLILE@ProLifeDoc.org.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου