Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

The Rise of Putin and The Fall of The Russian-Jewish Oligarchs (1/2) (+p...

This documentary outlines the rise and fall of the Russian-Jewish
oligarchs after the fall of the Soviet Union. The reason why this
period in history is important is because it delivered to us and into
the political arena, Vladimir Putin, the now Russian President, and the
antidote to President Obama who's serving on behalf of Zionist Jewry and
their total control of the United States of America. Had this not taken
place, the world we live in would now have been very different with
possibly more wars and conflicts and we would be further in the grip of
International Jewry.

President Vladimir Putin is truly remarkable
because he, and he alone, thwarted Zionist Jewry and the U.S. puppet
president Obama in their attempt to overthrow the Syrian government thus
changing the geopolitical climate in the Middle East in favor of
Israel, as was Iraq, and allowing for a future invasion of Iran.

One
need only to look at the countries and presidents the U.S. boycotts and
criticizes to figure out who Zionist Jewry are targeting and then
everything will fall into place.
Putin has been compared to Hitler for a variety of reasons, one because he won't allow the West to meddle in Russian
affairs and try to change the political and social climate through
"democratic revolutions" or challenging authority through "human right
campaigns" aimed at legalizing homosexual Gay Pride parades which
outrage the people, but mostly because he revived his country out of the
rubble that Jewish Bolshevism created, which even Putin himself admits
was Jewish:

http://www.haaretz.com/jewish-world/j...

Of course the Jews, as usual, claim Putin perpetuates this as an "anti-semitic lie":

http://www.jewishpress.com/news/break...

But
what happened to the Jewish oligarchs after Putin became president?
Berezovsky was exiled and allegedly committed suicide, Khodorkovsky rots
in prison at this very moment, others fled to Israel or the West, but
people like Abramovich stayed and were most likely forced to pledge
allegiance, not to International Jewry, but to Russia as loyal law-abiding citizens.
And as for the Jewish community in Russia,
at some point in time it was made clear to them that there would be no
conspiring with their tribal brethren in the West to meddle with the
affairs in Russia and they had to declare their allegiance to the
country as well as is suggested by this article:

http://forward.com/articles/183459/ru...

We
can only look to the future with hope and keep our eyes and ears open
and most importantly, inform people on what's happening and why it's
happening, and one day we'll also be able to put a president like Putin
to power!)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου