Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

SOS * ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΕΝΙΑΧΡΟΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ * SOS

SOS * ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΕΝΙΑΧΡΟΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ * SOS: Οφείλω να προσπεράσω το αρχικό μου σοκ και να το μεταθέσω για κάποια άλλη στιγμή. Επίσης, οφείλω να προσπεράσω το σοκ του γιου μου κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου