Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Οἱ "ἐγκεφαλικά" νεκροί τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Οἱ "ἐγκεφαλικά" νεκροί τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας...: Οἱ "ἐγκεφαλικά" νεκροί  τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ   Γράφει: Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου