Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Απάντηση του Σεραφείμ των Ελλήνων στον λατίνο αιρε...

Έκτακτο Παράρτημα: Απάντηση του Σεραφείμ των Ελλήνων στον λατίνο αιρε...: Ανακοινωθέν Μητ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ για δήλωση Πάπα περί "ασθενούς Ορθοδόξου Εκκλησίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου