Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Το αναστημένο σώμα που μας περιμένει στην Αιωνιότη...

Έκτακτο Παράρτημα: Το αναστημένο σώμα που μας περιμένει στην Αιωνιότη...: « το σώμα της ταπεινώσεως ημών » θα το « μετασχηματίσει » ο Κύριος, ώστε να γίνει « σύμμορφον τω σώματι της δόξης του Θεού ». Η αλλαγή...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου