Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Το σκέφτεται να είναι πρόεδρος της Ρωσίας ως το 20...

Έκτακτο Παράρτημα: Το σκέφτεται να είναι πρόεδρος της Ρωσίας ως το 20...: σχόλιο Γ.Θ : Αν συνεχίσει να ασπάζεται το Σταυρό και την Αγία Πίστη μας, ας παραμείνει για πάντα και ας βρει μιμητές και στις άλλες Ορ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου