Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

H «ιδεολογία του φύλου» είναι μια «επανάσταση κατά...

Κόκκινος Ουρανός: H «ιδεολογία του φύλου» είναι μια «επανάσταση κατά...: Η απόλυτη έκφραση της σεξουαλικής επανάστασης του 20ου αιώνα, η ιδεολογία του φύλου, ( gender ideology ) είναι μια προσπάθεια εγκαθ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου