Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Για όσους θέλουν να εξομολογηθούν προσφέρουμε ένα ...

Κατάνυξις: Για όσους θέλουν να εξομολογηθούν προσφέρουμε ένα ...: Ορθοδοξία , Μυστήριο Εξομολογήσεως , Χριστιανική ζωή , Μυστηριακή ζωή, Ορθόδοξη πνευματική ζωή, Το λουτρό της ψυχής Σας προτείνουμ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου