Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Περί της ψυχικής καλλιέργειας για την προσέλκυση τ...

Προσκυνητής: Περί της ψυχικής καλλιέργειας για την προσέλκυση τ...: Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του αββά Αμμωνά,  περί της ψυχικής καλλιέργειας για την προσέλκυση της Θείας Χάριτος.   Η θεία χάρη, δ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου