Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Τατουάζ ή δερματοστιξία, επιτρέπεται; ή είναι π...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Τατουάζ ή δερματοστιξία, επιτρέπεται; ή είναι π...: Τατουάζ ή δερματοστιξία,  επιτρέπεται; ή είναι πρόγονος του χαράγματος του αντιχρίστου;...   Γιατί τόσο πολύ εξαπλώθηκε πα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου