Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


Είναι αλήθεια, ότι έχουμε γίνει, εν γνώσει ή εν αγνοία μας, απεργοί πείνας. Έχουμε στερήσει από την ψυχή μας την τροφή της, και οι συνέπειες αυτού του γεγονότος, είναι εμφανείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο άνθρωπος «ουκ επ’άρτω μόνω ζήσεται, αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω δια στόματος Θεού» (Λουκ.4,4). Αυτή είναι η απάντηση του Χριστού, στον διάβολο, όταν ο τελευταίος πείραξε τον Κύριο. Τον προέτρεψε να μετατρέψει τον λίθο σε άρτο για να χορτάσει την πείνα Του μετά από νηστεία σαράντα ημερών και σαράντα νυχτώ! Απάντησε, τότε ο Χριστός, ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο αλλά και με τον λόγο του Θεού.
«Την ψυχήν πρέπει να την τρέφωμεν με τον Λόγον του Θεού, διδάσκει ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, διότι αυτός κατά τας λέξεις του Γρηγορίου του Θεολόγου είναι ο άρτος των αγγέλων τρέφων τας ψυχάς των πεινώντων τον Θεόν. Εξαιρέτως πρέπει να μελετώμεν την Καινήν Διαθήκην και το ψαλτήριον. Τούτο πρέπει να το μελετώμεν όρθιοι. Το αποτέλεσμα από τούτο είναι, ότι το μυαλό διαφωτίζεται ολίγον κατ’ολίγον, μεταβάλλεται με την θείαν δύναμιν. Με την ανάγνωσι της Γραφής, όχι μόνο η ψυχή αλλά και το σώμα δυναμώνει. Πρέπει να συνηθίσωμε το μυαλό μας να κολυμβά στο νόμο του Θεού.»1 …
«Ό,τι είναι απαραίτητο στον κόσμο αυτό και στους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτόν, ο Κύριος το έδωσε μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα σ’ Αυτήν έδωσε τις απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχουν ερωτήματα που να βασανίζουν την ανθρώπινη ψυχή και για τα οποία να μην έχει δοθεί μέσα στην Αγία Γραφή είτε άμεση είτε έμμεση απάντηση. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επινοήσουν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσες απαντήσεις υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Το ότι δεν βρίσκεις στην Αγία Γραφή απάντηση σε κάποιο σου ερώτημα, σημαίνει ή ότι έθεσες ασήμαντο ερώτημα ή ότι δεν μπόρεσες να διαβάσεις την Αγία Γραφή και να πάρεις την τελική απάντηση»2, σημειώνει ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.
«Μέχρις ότου δεχθεί ο άνθρωπος στην ψυχή του Τον Παράκλητο, έχει ανάγκη από τις θείες Γραφές, για να εντυπωθεί στην καρδιά η ενθύμηση των αγαθών και με την συνεχή ανάγνωση να ανανεώνεται μέσα του η κίνηση και η ροπή προς το αγαθό· έτσι θα προφυλάσσεται η ψυχή από τα δυσδιάκριτα μονοπάτια της αμαρτίας, επειδή ακόμη δεν απέκτησε την δύναμη του Πνεύματος να απομακρύνει από τον νου την λησμοσύνη, που σβήνει τις ψυχωφελείς ενθυμήσεις», λέγει ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος.
«Ντύσου την πανοπλία της Αγίας Γραφής. Μελετώντας καθημερινά τον λόγο του Θεού, θα μένεις άτρωτος από τις επιθέσεις της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία», συμβουλεύει ο άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης.
Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο «Συμβουλευτικό Εγχειρίδιό» του, γράφει: Όλοι οι χριστιανοί που ξέρουν γράμματα οφείλουν να διαβάζουν την θεία Γραφή. Επειδή, όπως λέει ο θείος Χρυσόστομος, χωρίς την ανάγνωση των θείων Γραφών, κανείς δεν μπορεί να σωθεί […] Και αλλού ο θείος Χρυσόστομος κατηγορεί τους λαϊκούς χριστιανούς γιατί αμελούν και δεν διαβάζουν τις θείες Γραφές· και ανατρέποντας την πρόφαση που προβάλλουν γι’ αυτό οι λαϊκοί λέγοντας: «Δεν είμαι μοναχός, αλλά έχω να φροντίσω γυναίκα και παιδιά και σπίτι», τους λέει: «Αυτό είναι εκείνο που κατέστρεψε τα πάντα· γιατί νομίζετε ότι η ανάγνωση των θείων Γραφών αρμόζει μόνο σε κείνους (τους μοναχούς δηλ.) ενώ πολύ περισσότερο την έχετε ανάγκη εσείς· γιατί αυτοί που βρίσκονται εν μέσω πολέμων και δέχονται καθημερινά τραύματα, αυτοί έχουν ανάγκη μεγαλύτερη φαρμάκων· ώστε από το να μη διαβάζετε, είναι πολύ χειρότερο να θεωρείτε την ανάγνωση περιττό πράγμα. Γιατί αυτά τα λόγια είναι σατανική μελέτη».3
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι είναι «Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνειν, των Γραφών η ανάγνωσις· μέγας κρημνός και βάραθρον των Γραφών η άγνοια. Μεγάλη προδοσία σωτηρίας το μηδέν από των θείων ειδέναι νόμων. Τούτο και αιρέσεις έτεκε. Τούτο βίον διεφθαρμένον εισήγαγε, τούτο τα άνω κάτω πεποίηκεν». Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συνεχίζει στο «Συμβουλευτικό Εγχειρίδιό» του: Τις ζημιές που προκύπτουν από την αμάθεια και την έλλειψη γνώσεως των Γραφών, διηγείται σύντομα ο χρυσός ρήτορας της Εκκλησίας λέγοντας· «Γιατί από εδώ προήλθαν τα μύρια κακά, από την άγνοια των Γραφών. Από εδώ βλάστησε η μεγάλη φθορά των αιρέσεων, από εδώ οι αμεταμέλητοι βίοι, από εδώ οι ακερδείς κόποι. Γιατί όπως ακριβώς αυτοί που στερούνται αυτό το φως δεν μπορούν να βαδίσουν σωστά, έτσι και αυτοί που δεν βλέπουν την ακτίνα των θείων Γραφών, βασανίζονται πολύ και συνεχώς αμαρτάνουν, επειδή βαδίζουν σε βαθύτατο σκότος»4
Στο «Γεροντικόν», αναγράφεται το εξής γεγονός: «Είδα κάποτε το διάβολο, έξω από το κελλί του μαθητού μου, έλεγε ένας διορατικός γέρων, να παραμονεύει. Έριξα τότε μια ματιά μέσα να ιδώ τι έκανε εκείνος. Είχε ανοικτή εμπρός του την Αγία Γραφή κι ήταν βυθισμένος στη μελέτη. Μόλις τέλειωσε το διάβασμα κι έκλεισε το βιβλίο, ώρμησε μέσα ο διάβολος να τον πειράξει»!5
Βέβαια, τονίζει ο άγιος Μάρκος ο Ασκητής, «Ο ταπεινόφρων και ασχολούμενος με έργα πνευματικά, όταν διαβάζει τις θείες Γραφές όλα τα νοήματα αυτών θα τα προσαρμόσει στον εαυτό του και όχι στους άλλους. Τα γραφόμενα στην Αγία Γραφή δεν έχουν γραφεί για να τα εννοούμε μόνον, αλλά και για να τα εφαρμόζουμε».
Μέσα από τις γνώμες αυτές των Πατέρων, που αφορούν στην μελέτη της Αγίας Γραφής και κυρίως στις συνέπειες από την μη ανάγνωσή Της, αναγνωρίζουμε την φαύλη εποχή μας. Είναι λοιπόν, στο χέρι μας να επανακάμψουμε, να αναστρέψουμε την φαυλότητα, μελετώντας και εφαρμόζοντας τον λόγο του Θεού…
Παραπομπές:
1. Αρχιμ. Σεραφείμ Δημοπούλου, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ.
2. «Γιατί καί πως πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή», Αγ. ΙουστίνοςΠόποβιτς, hristospanagia4
3,4. ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.
5.ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΧΑΜΠΑΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΕΚΔΟΣΙΣ Ο.Χ.Α. «ΛΥΔΙΑ».
http://www.romnios.gr  
aoureili's blog      Καλόν άλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου