Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΧΤΥΠΟΥΣΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ

Έκτακτο Παράρτημα: ΧΤΥΠΟΥΣΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ: Θέλει πολλή προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή . Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το Ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου