Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Βλασφημία καί ἀποκάλυψη γιά ὅσα κρ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Βλασφημία καί ἀποκάλυψη γιά ὅσα κρ...: Βλασφημία                    καί ἀποκάλυψη γιά ὅσα κρύβουν                             οἱ "παγκόσμιες γιορτές"!   ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου