Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Η Αγία Απογοήτευση..

Το Σταυρουδάκι : Η Αγία Απογοήτευση..: Συγκινήθηκα πολύ, όταν χθές μιλώντας με μία νέα κοπέλα που είπε : -Πάτερ , κάθε χρόνο που περνά, μετράω και όλο λιγότερους φίλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου