Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ-Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δ. ΝΑΤΣΙΟΣ - Κ. ΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ -  Δ. ΝΑΤΣΙΟΣ - Κ. ΓΑΝΩΤΗΣ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου