Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

"Ερμηνεία της λέξεως «ειρήνη» στο Ματθαίον 10, 12-...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: "Ερμηνεία της λέξεως «ειρήνη» στο Ματθαίον 10, 12-...: (Νικόλαος Σωτηρόπουλος) «Εἰσερχόμενοι δέ εἰς τήν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν λέγοντες· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτω (1) . Καί ἐάν μέν ᾖ ἡ οἰκί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου