Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Πνεύματος κοινωνία: Η παρουσία του Χριστού με την συνεχή Θεία Κοινωνία...

Πνεύματος κοινωνία: Η παρουσία του Χριστού με την συνεχή Θεία Κοινωνία...:   «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε.. » Ένας άλλος γλυκύς και ειρηνικός τρόπος κάθαρσης του νού είναι  η συνεχής Θεία ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου