Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Μεγάλη Δευτέρα 2 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
  Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Μεγάλη Δευτέρα 2
23-04-89 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18)
Διδάγματα ἀπό τό θαῦμα τῆς ξηρανθείσης συκῆς (δ. 29') Λήψη


08-04-90 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Σόφ. Σόλ. 10, 1-21 & 9, 19)
Ἡ ἐνυπόστατος σοφία σώζει τούς δικαίους καθ’ ὄλον τό μῆκος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας (δ. 29') Λήψη


31-03-91 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Θεωνά)
Ἡ ἐσχατολογική ἐνατένισις (δ. 29') Λήψη


19-04-92 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Παμβῶ (ιβ'))
Ἡ δόξα τοῦ ἀκτίστου φωτός στούς Ἁγίους (δ. 29') Λήψη


11-04-93 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 2, 23-32)
Ἡ παραβολή τῶν δυό υἱῶν (δ. 28') Λήψη


Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 


που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου