Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεγάλη Πέμπτη 3 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Πέμπτη 3
 
14-04-93
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 31-32)

Τί ἐκζητά ὁ σατανᾶς; (δ. 30')
Λήψη
 
27-04-94
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 28-34)

Τά ἀόρατα παρασκήνια τῆς ἱστορίας (δ. 28')
Λήψη
 
23-04-97
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-39)

Τό μυστήριόν της Θείας Εὐχαριστίας» (δ. 26')
Λήψη
 
15-04-98
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος δ') (δ. 26')
Λήψη
 
07-04-99
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰωάν 16, 7-11)

Τά τρία τεκμήρια Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν κόσμον (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')
Λήψη
 
Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ
 
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου