Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεγάλη Πέμπτη 2 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   


Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Πέμπτη 2
 
06-04-88 Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-23)
Ὁ Ἰούδας (δ. 29') Λήψη

26-04-89 Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-39)
Προδότες καί προδοσία (δ. 24') Λήψη
11-04-90 Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰώβ 2, 1-10)
Δευτέρα φάσις τῶν παθημάτων τοῦ Ἰώβ. Ἡ θαυμαστή του ἀπάντησις καί ἡ μεγάλη του ὑπομονή (μέρος β') (δ. 30') Λήψη

03-04-91 Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰώβ 3, 1-26)
Ὁ Ἰώβ καταρᾶται τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του. Οἱ μάρτυρες χαίρουν στά παθήματά τους (μέρος δ') (δ. 28') Λήψη


22-04-92 Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ψαλμός 21ος)
Τά πάθη Τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τόν 21ο ψαλμόν (μέρος β') (δ. 29') Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 

που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου