Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεγάλη Πέμπτη 1 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Πέμπτη 1

22-04-81
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 31-34)

«Ἰδού ὁ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ συνιαῖσαι ὡς τόν σίτον» (δ. 21')
Λήψη
 
04-05-83
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 15)

Ἐπιθυμίαν ἐπεθύμησα (δ. 12')
Λήψη
 
30-04-86
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
«Τόν νυμφώνα Σου βλέπω» (δ. 16')
Λήψη
 
01-05-86
Θεία Λειτουργία Μ. Πέμπτης
Ἡ οὐσία τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας (δ. 13')
Λήψη
 
15-04-87
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰωάν. 16, 7-11)

Τά τρία τεκμήρια Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τό ἔργον Τοῦ Ἰησοῦ εἰς τόν κόσμον (δ. 27')
Λήψη
 
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου