Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος π. Αθανασίου Μυτιληναίου

    

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 pdf

A/A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΟΡΤΗ
ΘΕΜΑ
ΛΗΨΗ
1
19-04-81
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
Ἀνάλυσις τοῦ τροπαρίου : «Ἰδού Ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν μέσῳ τῆς νυκτός...» (δ. 21')
Λήψη
2
20-04-81
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23)

«Οἱ λέγοντες μή εἶναι ἀνάστασιν» (δ. 24')
Λήψη
3
21-04-81
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 27-30)

Ἡ Θεανθρωπίνη φύσις Τοῦ Χριστοῦ - Τρεῖς κατηγορίαι ἀνθρώπων ἐνώπιον μίας Θείας ἀποκαλύψεως (δ. 21')
Λήψη
4
22-04-81
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 31-34)

«Ἰδού ὁ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ συνιαῖσαι ὡς τόν σίτον» (δ. 21')
Λήψη
5
01-05-83
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 28-31)

Δυό κατηγορίες ἀνθρώπων ἀπέναντι στό θέλημα Τοῦ Θέου (δ. 16')
Λήψη
6
03-05-83
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 46-48)

Ὁ Χριστός τό φῶς τοῦ κόσμου (δ. 24')
Λήψη
7
04-05-83
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 15)

Ἐπιθυμίαν ἐπεθύμησα (δ. 12')
Λήψη
8
07-04-85
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
Ἀμφισβήτησις μεσσιανικότητος Τοῦ Ἰησοῦ ἐκ μέρους τῶν ἀρχιερέων καί ἀπάντησις Τοῦ Κυρίου (δ. 28')
Λήψη
9
27-04-86
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
«Ἰδού Ὅ Νυμφίος ἔρχεται» (δ. 27')
Λήψη
10
30-04-86
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
«Τόν νυμφώνα Σου βλέπω» (δ. 16')
Λήψη
11
01-05-86
Θεία Λειτουργία Μ. Πέμπτης
Ἡ οὐσία τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας (δ. 13')
Λήψη
12
12-04-87
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-22)

Ἡ ἄκαρπη συκιά τύπος πραγματικότητος (δ. 29')
Λήψη
13
13-04-87
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 25, 1-13)

«Γρηγορεῖτε» (δ. 27')
Λήψη
14
14-04-87
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Τό δοξαστικόν της Κασσιανῆς (δ. 27')
Λήψη
15
15-04-87
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰωάν. 16, 7-11)

Τά τρία τεκμήρια Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τό ἔργον Τοῦ Ἰησοῦ εἰς τόν κόσμον (δ. 27')
Λήψη
16
03-04-88
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Ἀριθμ. 11, 4-34)

Τά μνήματα τῆς ἐπιθυμίας (ὅταν ἀπουσιάζει ἡ νηστεία) (δ. 27')
Λήψη
17
04-04-88
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23-33)

Ἡ Ἀνάστασις τῶν νεκρῶν (δ. 30')
Λήψη
18
05-04-88
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 34)

Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου (δ. 26')
Λήψη
19
06-04-88
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-23)

Ὁ Ἰούδας (δ. 29')
Λήψη
20
23-04-89
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18)

Διδάγματα ἀπό τό θαῦμα τῆς ξηρανθείσης συκῆς (δ. 29')
Λήψη
21
24-04-89
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 23, 14-15)

Ὅταν Ὁ Θεός λέγη ἀλλοίμονον (δ. 29')
Λήψη
22
25-04-89
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
«Τόν νυμφώνα Σου βλέπω... καί ἔνδυμα οὐκ ἔχω» (δ. 28')
Λήψη
23
26-04-89
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-39)

Προδότες καί προδοσία (δ. 24')
Λήψη
24
08-04-90
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Σόφ. Σόλ. 10, 1-21 & 9, 19)

Ἡ ἐνυπόστατος σοφία σώζει τούς δικαίους καθ’ ὄλον τό μῆκος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας (δ. 29')
Λήψη
25
10-04-90
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰώβ 1, 6-22)

Ὁ Ἰώβ τύπος Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρώτη φάσις τῶν παθημάτων του. Ἡ θαυμασία του στάσις (μέρος α') (δ. 31')
Λήψη
26
11-04-90
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰώβ 2, 1-10)

Δευτέρα φάσις τῶν παθημάτων τοῦ Ἰώβ. Ἡ θαυμαστή του ἀπάντησις καί ἡ μεγάλη του ὑπομονή (μέρος β') (δ. 30')
Λήψη
27
31-03-91
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Θεωνά)

Ἡ ἐσχατολογική ἐνατένισις (δ. 29')
Λήψη
28
01-04-91
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Τιθόη)

Πῶς νά φυλάξω τήν καρδιά μου; (δ. 27')
Λήψη
29
02-04-91
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰώβ 2, 11-13)

Ἡ ἐπίσκεψις τῶν τριῶν φίλων τοῦ Ἰώβ. Ἔμειναν ἄφωνοι ἐπί ἑπτά ἡμέρες καί νύκτες ἀπό τήν ἔκπληξι τῆς συμφορᾶς (μέρος γ') (δ. 30')
Λήψη
30
03-04-91
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰώβ 3, 1-26)

Ὁ Ἰώβ καταρᾶται τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του. Οἱ μάρτυρες χαίρουν στά παθήματά τους (μέρος δ') (δ. 28')
Λήψη
31
19-04-92
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Παμβῶ (ιβ'))

Ἡ δόξα τοῦ ἀκτίστου φωτός στούς Ἁγίους (δ. 29')
Λήψη
32
21-04-92
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ψαλμός 21ος)

Τά πάθη Τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τόν 21ο ψαλμόν (μέρος α') (δ. 29')
Λήψη
33
22-04-92
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ψαλμός 21ος)

Τά πάθη Τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τόν 21ο ψαλμόν (μέρος β') (δ. 29')
Λήψη
34
11-04-93
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 2, 23-32)

Ἡ παραβολή τῶν δυό υἱῶν (δ. 28')
Λήψη
35
13-04-93
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ποιμένος (ριζ'): Τί πραγματικά μας βλάπτει;
2) Ἀββᾶ Μιῶς (ια'): Ἡ στενή καί τεθλημένη ὁδός (δ. 30')

Λήψη
36
14-04-93
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 31-32)

Τί ἐκζητά ὁ σατανᾶς; (δ. 30')
Λήψη
37
24-04-94
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
Ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ τύπος Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (δ. 28')
Λήψη
38
25-04-94
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23-33)

Ἡ ὕπαρξις καί ἀθανασία τῆς ψυχῆς (δ. 29')
Λήψη
39
26-04-94
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Τό τροπάριον τῆς μελωδοῦ Κασιανῆς (δ. 27')
Λήψη
40
27-04-94
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 28-34)

Τά ἀόρατα παρασκήνια τῆς ἱστορίας (δ. 28')
Λήψη
41
09-04-96
Μ. Τρίτη ἑσπέρας
1) Ἀπό τούς ἑπτά λόγους Τοῦ Χριστοῦ πάνω στό Σταυρό
2) «Πάτερ ἅφες αὐτοίς οὐ γάρ οἴδασι τί ποιούσι» (δ. 29')

Λήψη
42
20-04-97
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-43)

Ἡ ξηρανθεῖσα συκῆ (δ. 26')
Λήψη
43
21-04-97
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22,15-48, 23,1-39)

«Ἔξεστι δοῦναι κηνσόν καίσαρι ἡ οὗ;» (δ. 26')
Λήψη
44
22-04-97
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 17-50)

«Νῦν κρίσις ἐστί τοῦ κόσμου» (δ. 28')
Λήψη
45
23-04-97
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-39)

Τό μυστήριόν της Θείας Εὐχαριστίας» (δ. 26')
Λήψη
46
12-04-98
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος α') (δ. 29')
Λήψη
47
13-04-98
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος β') (δ. 27')
Λήψη
48
14-04-98
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος γ') (δ. 26')
Λήψη
49
15-04-98
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος δ') (δ. 26')
Λήψη
50
04-04-99
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-22)

Ἡ ἄκαρπη συκιά, τύπος καί πραγματικότης (δ. 27')
Λήψη
51
05-04-99
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Πῶς πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά περάση τή ζωή του;
2) Σημάδια πνευματικῆς προκοπῆς (δ. 27')

Λήψη
52
06-04-99
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Λούκ. 13, 1-5)

Τό ἠθικόν καί φυσικόν κακόν (δ. 26')
Λήψη
53
07-04-99
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰωάν 16, 7-11)

Τά τρία τεκμήρια Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν κόσμον (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')
Λήψη
54
24-04-00
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24')
Λήψη
55
08-04-01
Κύρ. τῶν Βαΐων ἑσπέρας
(δ. 18')
Λήψη
56
10-04-01
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(δ. 23')
Λήψη
57
11-04-01
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(δ. 31')
Λήψη
Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου