Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος π. Αθανασίου Μυτιληναίου

    

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 pdf

A/A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΟΡΤΗ
ΘΕΜΑ
ΛΗΨΗ
1
19-04-81
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
Ἀνάλυσις τοῦ τροπαρίου : «Ἰδού Ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν μέσῳ τῆς νυκτός...» (δ. 21')
Λήψη
2
20-04-81
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23)

«Οἱ λέγοντες μή εἶναι ἀνάστασιν» (δ. 24')
Λήψη
3
21-04-81
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 27-30)

Ἡ Θεανθρωπίνη φύσις Τοῦ Χριστοῦ - Τρεῖς κατηγορίαι ἀνθρώπων ἐνώπιον μίας Θείας ἀποκαλύψεως (δ. 21')
Λήψη
4
22-04-81
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 31-34)

«Ἰδού ὁ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ συνιαῖσαι ὡς τόν σίτον» (δ. 21')
Λήψη
5
01-05-83
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 28-31)

Δυό κατηγορίες ἀνθρώπων ἀπέναντι στό θέλημα Τοῦ Θέου (δ. 16')
Λήψη
6
03-05-83
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 46-48)

Ὁ Χριστός τό φῶς τοῦ κόσμου (δ. 24')
Λήψη
7
04-05-83
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 15)

Ἐπιθυμίαν ἐπεθύμησα (δ. 12')
Λήψη
8
07-04-85
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
Ἀμφισβήτησις μεσσιανικότητος Τοῦ Ἰησοῦ ἐκ μέρους τῶν ἀρχιερέων καί ἀπάντησις Τοῦ Κυρίου (δ. 28')
Λήψη
9
27-04-86
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
«Ἰδού Ὅ Νυμφίος ἔρχεται» (δ. 27')
Λήψη
10
30-04-86
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
«Τόν νυμφώνα Σου βλέπω» (δ. 16')
Λήψη
11
01-05-86
Θεία Λειτουργία Μ. Πέμπτης
Ἡ οὐσία τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας (δ. 13')
Λήψη
12
12-04-87
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-22)

Ἡ ἄκαρπη συκιά τύπος πραγματικότητος (δ. 29')
Λήψη
13
13-04-87
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 25, 1-13)

«Γρηγορεῖτε» (δ. 27')
Λήψη
14
14-04-87
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Τό δοξαστικόν της Κασσιανῆς (δ. 27')
Λήψη
15
15-04-87
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰωάν. 16, 7-11)

Τά τρία τεκμήρια Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τό ἔργον Τοῦ Ἰησοῦ εἰς τόν κόσμον (δ. 27')
Λήψη
16
03-04-88
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Ἀριθμ. 11, 4-34)

Τά μνήματα τῆς ἐπιθυμίας (ὅταν ἀπουσιάζει ἡ νηστεία) (δ. 27')
Λήψη
17
04-04-88
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23-33)

Ἡ Ἀνάστασις τῶν νεκρῶν (δ. 30')
Λήψη
18
05-04-88
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 34)

Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου (δ. 26')
Λήψη
19
06-04-88
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-23)

Ὁ Ἰούδας (δ. 29')
Λήψη
20
23-04-89
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18)

Διδάγματα ἀπό τό θαῦμα τῆς ξηρανθείσης συκῆς (δ. 29')
Λήψη
21
24-04-89
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 23, 14-15)

Ὅταν Ὁ Θεός λέγη ἀλλοίμονον (δ. 29')
Λήψη
22
25-04-89
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
«Τόν νυμφώνα Σου βλέπω... καί ἔνδυμα οὐκ ἔχω» (δ. 28')
Λήψη
23
26-04-89
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-39)

Προδότες καί προδοσία (δ. 24')
Λήψη
24
08-04-90
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Σόφ. Σόλ. 10, 1-21 & 9, 19)

Ἡ ἐνυπόστατος σοφία σώζει τούς δικαίους καθ’ ὄλον τό μῆκος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας (δ. 29')
Λήψη
25
10-04-90
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰώβ 1, 6-22)

Ὁ Ἰώβ τύπος Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρώτη φάσις τῶν παθημάτων του. Ἡ θαυμασία του στάσις (μέρος α') (δ. 31')
Λήψη
26
11-04-90
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰώβ 2, 1-10)

Δευτέρα φάσις τῶν παθημάτων τοῦ Ἰώβ. Ἡ θαυμαστή του ἀπάντησις καί ἡ μεγάλη του ὑπομονή (μέρος β') (δ. 30')
Λήψη
27
31-03-91
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Θεωνά)

Ἡ ἐσχατολογική ἐνατένισις (δ. 29')
Λήψη
28
01-04-91
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Τιθόη)

Πῶς νά φυλάξω τήν καρδιά μου; (δ. 27')
Λήψη
29
02-04-91
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰώβ 2, 11-13)

Ἡ ἐπίσκεψις τῶν τριῶν φίλων τοῦ Ἰώβ. Ἔμειναν ἄφωνοι ἐπί ἑπτά ἡμέρες καί νύκτες ἀπό τήν ἔκπληξι τῆς συμφορᾶς (μέρος γ') (δ. 30')
Λήψη
30
03-04-91
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰώβ 3, 1-26)

Ὁ Ἰώβ καταρᾶται τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του. Οἱ μάρτυρες χαίρουν στά παθήματά τους (μέρος δ') (δ. 28')
Λήψη
31
19-04-92
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Παμβῶ (ιβ'))

Ἡ δόξα τοῦ ἀκτίστου φωτός στούς Ἁγίους (δ. 29')
Λήψη
32
21-04-92
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ψαλμός 21ος)

Τά πάθη Τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τόν 21ο ψαλμόν (μέρος α') (δ. 29')
Λήψη
33
22-04-92
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ψαλμός 21ος)

Τά πάθη Τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τόν 21ο ψαλμόν (μέρος β') (δ. 29')
Λήψη
34
11-04-93
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 2, 23-32)

Ἡ παραβολή τῶν δυό υἱῶν (δ. 28')
Λήψη
35
13-04-93
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ποιμένος (ριζ'): Τί πραγματικά μας βλάπτει;
2) Ἀββᾶ Μιῶς (ια'): Ἡ στενή καί τεθλημένη ὁδός (δ. 30')

Λήψη
36
14-04-93
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 31-32)

Τί ἐκζητά ὁ σατανᾶς; (δ. 30')
Λήψη
37
24-04-94
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
Ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ τύπος Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (δ. 28')
Λήψη
38
25-04-94
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23-33)

Ἡ ὕπαρξις καί ἀθανασία τῆς ψυχῆς (δ. 29')
Λήψη
39
26-04-94
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Τό τροπάριον τῆς μελωδοῦ Κασιανῆς (δ. 27')
Λήψη
40
27-04-94
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 28-34)

Τά ἀόρατα παρασκήνια τῆς ἱστορίας (δ. 28')
Λήψη
41
09-04-96
Μ. Τρίτη ἑσπέρας
1) Ἀπό τούς ἑπτά λόγους Τοῦ Χριστοῦ πάνω στό Σταυρό
2) «Πάτερ ἅφες αὐτοίς οὐ γάρ οἴδασι τί ποιούσι» (δ. 29')

Λήψη
42
20-04-97
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-43)

Ἡ ξηρανθεῖσα συκῆ (δ. 26')
Λήψη
43
21-04-97
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22,15-48, 23,1-39)

«Ἔξεστι δοῦναι κηνσόν καίσαρι ἡ οὗ;» (δ. 26')
Λήψη
44
22-04-97
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 17-50)

«Νῦν κρίσις ἐστί τοῦ κόσμου» (δ. 28')
Λήψη
45
23-04-97
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Λούκ. 22, 1-39)

Τό μυστήριόν της Θείας Εὐχαριστίας» (δ. 26')
Λήψη
46
12-04-98
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος α') (δ. 29')
Λήψη
47
13-04-98
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος β') (δ. 27')
Λήψη
48
14-04-98
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος γ') (δ. 26')
Λήψη
49
15-04-98
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος δ') (δ. 26')
Λήψη
50
04-04-99
Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-22)

Ἡ ἄκαρπη συκιά, τύπος καί πραγματικότης (δ. 27')
Λήψη
51
05-04-99
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Πῶς πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά περάση τή ζωή του;
2) Σημάδια πνευματικῆς προκοπῆς (δ. 27')

Λήψη
52
06-04-99
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Λούκ. 13, 1-5)

Τό ἠθικόν καί φυσικόν κακόν (δ. 26')
Λήψη
53
07-04-99
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
(Ἰωάν 16, 7-11)

Τά τρία τεκμήρια Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν κόσμον (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')
Λήψη
54
24-04-00
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24')
Λήψη
55
08-04-01
Κύρ. τῶν Βαΐων ἑσπέρας
(δ. 18')
Λήψη
56
10-04-01
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(δ. 23')
Λήψη
57
11-04-01
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(δ. 31')
Λήψη
Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου