Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεγάλη Τετάρτη 1 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Τετάρτη 1
21-04-81
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 27-30)

Ἡ Θεανθρωπίνη φύσις Τοῦ Χριστοῦ - Τρεῖς κατηγορίαι ἀνθρώπων ἐνώπιον μίας Θείας ἀποκαλύψεως (δ. 21')
Λήψη
 
03-05-83
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 46-48)

Ὁ Χριστός τό φῶς τοῦ κόσμου (δ. 24')
Λήψη

14-04-87
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Τό δοξαστικόν της Κασσιανῆς (δ. 27')
Λήψη

05-04-88
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 34)

Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου (δ. 26')
Λήψη

25-04-89
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
«Τόν νυμφώνα Σου βλέπω... καί ἔνδυμα οὐκ ἔχω» (δ. 28')
Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου