Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεγάλη Τετάρτη 3 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Τετάρτη 3
22-04-97
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰωάν. 12, 17-50)

«Νῦν κρίσις ἐστί τοῦ κόσμου» (δ. 28')
Λήψη
 
14-04-98
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος γ') (δ. 26')
Λήψη
 
06-04-99
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Λούκ. 13, 1-5)

Τό ἠθικόν καί φυσικόν κακόν (δ. 26')
Λήψη
 
11-04-01
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(δ. 31')
Λήψη
 
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου