Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεγάλη Τετάρτη 2 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Τετάρτη 2
10-04-90
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰώβ 1, 6-22)

Ὁ Ἰώβ τύπος Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρώτη φάσις τῶν παθημάτων του. Ἡ θαυμασία του στάσις (μέρος α') (δ. 31')
Λήψη
 
02-04-91
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ἰώβ 2, 11-13)

Ἡ ἐπίσκεψις τῶν τριῶν φίλων τοῦ Ἰώβ. Ἔμειναν ἄφωνοι ἐπί ἑπτά ἡμέρες καί νύκτες ἀπό τήν ἔκπληξι τῆς συμφορᾶς (μέρος γ') (δ. 30')
Λήψη
 
21-04-92
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Ψαλμός 21ος)

Τά πάθη Τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τόν 21ο ψαλμόν (μέρος α') (δ. 29')
Λήψη
 
13-04-93
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ποιμένος (ριζ'): Τί πραγματικά μας βλάπτει;
2) Ἀββᾶ Μιῶς (ια'): Ἡ στενή καί τεθλημένη ὁδός (δ. 30')

Λήψη
 
26-04-94
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
Τό τροπάριον τῆς μελωδοῦ Κασιανῆς (δ. 27')
Λήψη
 
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου