Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου: Με προσευχή, νηστεία και μετά...

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου: Με προσευχή, νηστεία και μετά...: Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου:  Με προσευχή, νηστεία και μετάνοια έρχεται η Χάρις. Μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία μποροῦν νὰ γίνουν τὰ μεγαλύτερα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου