Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ-Εξαποστειλάριον...Αίνοι...Δοξαστικόν...Απόστιχα Ιδιόμελα...Απόλυσις.


ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ...ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ-
ΠΑΣΑ ΠΝΟΛΗ ΑΙΝΕΣΑΤΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ...ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΥΤΟΥ...ΕΝ ΤΑΙΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΟΥ...Ο ΤΗ ΨΥΧΗΣ ΡΑΘΥΜΙΑ ΝΥΣΤΑΞΑΣ...ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ-ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ.
ΤΟΥ ΚΡΥΨΑΝΤΟΣ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ...ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΗΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. ΑΙΤΗΣΙΣ ΙΕΡΕΩΣ-ΔΕΥΤΕ ΠΙΣΤΟΙ ΕΠΕΡΓΑΣΩΜΕΘΑ ΠΡΟΘΥΜΩΣ ΤΩ ΔΕΣΠΟΤΗ...
ΟΤΑΝ ΕΛΘΕΙΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΜΕΤ΄ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ...Ο ΝΥΜΦΙΟΣ Ο ΚΑΛΛΕΙ ΩΡΑΙΟΣ...ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ- ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ-ΙΔΟΥ ΣΟΙ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΙ...ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ.ΗΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΣΙΣ.
ΕΚΦΩΝΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-
ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΓΟΥΝΙΑΣ.
ΨΑΛΛΕΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου