Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ-Ευλογητός ο Θεός...Τα Καθίσματα...Ευαγγέλιον...Κανόνας...Αίτησις Ιερατική.


ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ...ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-ΤΟΝ ΝΥΜΦΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΓΑΠΗΣΩΜΕΝ...ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ ΣΩΤΗΡ...Ο ΙΟΥΔΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΕΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΕΙ...
ΗΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ.ΕΚΦΩΝΗΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ...Ο Ν΄ ΨΑΛΜΟΣ-ΤΟ ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ Ο ΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ- ΟΙ ΕΙΡΜΟΙ Η΄ ΚΑΙ Θ΄ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ-"ΤΩ ΔΟΓΜΑΤΙ ΤΩ ΤΥΡΑΝΝΙΚΩ"..."Η ΤΟΝ ΑΧΩΡΗΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΧΩΡΗΣΑΣΑ"...ΗΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΙΣ. ΕΚΦΩΝΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-
ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΓΟΥΝΙΑΣ.
ΨΑΛΛΕΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου