Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Μεγάλη Τρίτη 3 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Τρίτη  3

05-04-99 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)
1) Πῶς πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά περάση τή ζωή του;
2) Σημάδια πνευματικῆς προκοπῆς (δ. 27')
Λήψη


24-04-00 Ὄρθρος Μ. Τρίτης Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24') Λήψη


10-04-01 Ὄρθρος Μ. Τρίτης (δ. 23') Λήψη


09-04-96Μ. Τρίτη ἑσπέρας1) Ἀπό τούς ἑπτά λόγους Τοῦ Χριστοῦ πάνω στό Σταυρό
2) «Πάτερ ἅφες αὐτοίς οὐ γάρ οἴδασι τί ποιούσι» (δ. 29')
Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 


που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου