Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Μεγάλη Τρίτη 1 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 .mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Τρίτη  1

20-04-81 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23)
«Οἱ λέγοντες μή εἶναι ἀνάστασιν» (δ. 24') Λήψη
13-04-87 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 25, 1-13)
«Γρηγορεῖτε» (δ. 27') Λήψη
04-04-88 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23-33)
Ἡ Ἀνάστασις τῶν νεκρῶν (δ. 30') Λήψη

 
24-04-89 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 23, 14-15)
Ὅταν Ὁ Θεός λέγη ἀλλοίμονον (δ. 29') Λήψη
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 


που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου