Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Ἀποκάλυψις καί Συγκάλυψις εἰς τήν Ἐνανθρώπησιν- π. Αθαν. Μυτιληναίος .mp3

862
24-12-00
Πρό Χρ. Γεννήσεως
(Ματθ. 1, 1-25)

Ἀποκάλυψις καί Συγκάλυψις εἰς τήν Ἐνανθρώπησιν (δ. 27')
Λήψη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου