Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Αδημοσίευτες Εμπειρίες με τον Γέροντα Παΐσιο!

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Αδημοσίευτες Εμπειρίες με τον Γέροντα Παΐσιο!: Αδημοσίευτες Εμπειρίες με τον Γέροντα Παΐσιο! (Δημοσιεύουμε το κείμενο όπως το λάβαμε από τον συγγραφέα) Έχοντας γνωρίσει και συνα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου