Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή τῶν Βαΐων 1 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου ΜυτιληναίουΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 

έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
Κυριακή τῶν Βαΐων 1 

181 01-05-83 Τῶν Βαΐων
(Φιλιπ. 4, 4-9)
Ἡ ρίζα τῆς εὐσεβείας: «Ὁ Κύριος ἐγγύς» (δ. 27') Λήψη
872 08-04-01 Τῶν Βαΐων
(Φιλιπ. 4, 4-9)
«Ἀμεριμνησία, Ἐπιείκεια, Εἰρήνη, Χαρά, Ὁ Κύριος ἐγγύς» (β΄ ἔκδοσις) (δ. 23') Λήψη

318 27-04-86 Τῶν Βαΐων
(Φιλιπ. 4, 4)
Ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ (δ. 29') Λήψη
636 16-04-95 Τῶν Βαΐων
(Φιλιπ. 4,4)
Ἡ Χαρά τοῦ Χριστοῦ (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24') Λήψη

 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου