Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Earthlings - Full length documentary (multi-subtitles)
EARTHLINGS is the single most powerful and informative documentary about society's tragic and unforgivable use of nonhuman animals, narrated by Joaquin Phoenix with soundtrack by Moby. Directed by Shaun Monson, this multi-award winning film by Nation Earth is a must-see for anyone who cares about nonhuman animals or wishes to make the world a better place.

PLEASE: don't run from reality, watch the film and share your thoughts with other viewers in the comments section. Thank you.

For more information:
http://www.adaptt.org
http://www.chooseveg.com
http://www.30bananasaday.com
http://www.foodnsport.com
http://www.pcrm.org
http://www.veganbodybuilding.com
http://www.veganhealth.org
http://www.drmcdougall.com/misc/2007n...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου