Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

The Unknown Putin. Part 1Pravda.Ru would like to bring to your attention "The Unknown Putin" - a
documentary by well-known Russian journalist Andrei Karaulov. The first
part of the film is devoted to the struggle for oil, which was unfolding
during the first presidential term of Vladimir Putin. There were a lot
of serious, yet unknown incidents that occured during that struggle.
Andrei Karaulov formulated his idea of the documentary as follows: he
wanted to understand what Putin had to experience from 2000 till 2010.
 

Η ενεργοποίηση των αυτόματων ελληνικών υπότιλων βρίσκεται κάτω δεξιά του βίντεο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου