Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Muslims Burn Christian Youths To AshesMuslims Attack College Students And Slaughter Them “like sheep” 58 Christian youths were attacked and slaughtered in Nigeria by Muslims, and numerous of them were literally burned to ashes.
I wrote about this story a number of days ago, in which I wrote that the estimated body count was 40, but now this is the latest number.
Police Commissioner Sanusi Rufai, said:

Some of the students’ bodies were burned to ashes
One student and witness recounted the horrifying and disturbing event:

I heard the cries of some people outside the school even before they [the militants] invaded the school …From where I was hiding I could hear other students crying at the top of their voices. I saw fire on the roofs of the hostels and other buildings in the school. But God saved my life. After they killed the students and burnt the structures, they fled.
So where are all of the sodomite and sycophantical homosexual sympathizers? Why aren’t they marching to Nigeria with their cameras, their pompous and outwardly righteous and objective dispositions and proud stances and tones of voice, with their use of the words “justice” and “liberty”? Oh, that is right, they are too busy harassing Christians in Russia and Uganda. Why come to Nigeria because Christians are being killed? Because the left wing media not only does not care about dead Christians, they take pleasure in it.

http://rescuechristians.org/muslims-burn-christian-youths-to-ashes/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου