Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Ὁμιλίες Κυρ. Τυρινῆς, Καθ. Δευτέρας, Μεγάλου Κανόνος - Ὁμιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Ὁμιλίες Κυρ. Τυρινῆς, Καθ. Δευτέρας, Μεγάλου Κανόνος

Ὁμιλίες
Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἑσπέρας,
Καθαρᾶς Δευτέρας ἑσπέρας
κ
Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος
pdf
A/A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΟΡΤΗ
ΘΕΜΑ
ΛΗΨΗ
1
01-03-82
Μέγα Ἀπόδειπνον Κάθ. Δευτέρα
1) Πράξις καί θεωρία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς
2) Ἀνάλυσις τῶν δυό τροπαρίων τοῦ Μ. Κανόνος
3) «Τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας...» , «γυναίκας μοί δυό νοεῖ..» τῆς Δ΄ Ὠδῆς (δ. 28')

Λήψη
2
20-03-83
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Ψαλμός 141, 8)

«Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τήν ψυχή μου ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου» (δ. 29')
Λήψη
3
21-03-83
Μέγα Ἀπόδειπνον Κάθ. Δευτέρα
(Ψαλμός 118, 120)

«Καθήλωσον ἐκ φόβου σου τᾶς σάρκας μου ἀπό γάρ τῶν κριμάτων σου ἐφοβήθην » (δ. 27')
Λήψη
4
04-03-84
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
«Ἡ νηστεία κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Κασσιανόν» (δ. 29')
Λήψη
5
05-03-84
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Μ. Ἀντωνίου (Δ, 5 σέλ.10))

1) Ἀνάληψις εὐθύνης προσωπικῶν ἁμαρτιῶν
2) Ἡ ἀδιάλειπτη παρουσία τῶν πειρασμῶν
3) Ἡ μή μεταμέλεια δι’ ὅτι πέρασε ἐκτός τῆς ἁμαρτίας (δ. 25')

Λήψη
6
24-02-85
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀπό τήν σοφία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου. Ἀββᾶ Ζήνωνος)

1) Ὅ κίνδυνος ἀπολυτοποιήσεως τῆς πνευματικῆς ζωῆς (β',ζ',η')
2) Πότε εἰσακούονται ἄμεσα οἱ προσευχές μας (β'σέλ. 83)
3) Ὁ κίνδυνος κενοδοξίας στίς ἀρετές (η'σέλ. 85) (δ. 29')

Λήψη
7
16-03-86
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
Μνήμη θανάτου (δ. 28')
Λήψη
8
17-03-86
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
Ἡ σιωπή (δ. 27')
Λήψη
9
01-03-87
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

Ἡ θεωρία τῶν προσώπων (δ. 28')
Λήψη
10
02-03-87
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Μακαρίου)

1) Τρόπος καλῆς προσευχῆς (ιθ')
2) Ἡ ἀπόκτησις χαρισμάτων (θ') (δ. 27')

Λήψη
11
21-02-88
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Ἀριθμ. 11,4-34)

Τά μνήματα τῆς ἐπιθυμίας (ὅταν ἀπουσιάζη ἡ νηστεία) (δ. 31')
Λήψη
12
22-02-88
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἀντωνίου)

1) Ἤ σημασία τοῦ παραδείγματος (κς')
2) Οἱ πειρασμοί στίς νεότερες γενεές (κβ')
3) Προσευχήσου γιά μένα (ιε')
4) «Ἐπερώτησον τόν πατέρα σου ...» (λς') (δ. 30')

Λήψη
13
12-03-89
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
1) Ξέρεις νά νηστεύης;
2) Νηστεία δεκτή, κακῶν ἀλλοτρίωσις (δ. 29')

Λήψη
14
13-03-89
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου: Τρεῖς ὄροι σωτηρίας
2) Ἀββᾶ Ματώη: Ἡ προσέγγισις στό Θεό, προβάλλει ἔντονα τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία (δ. 28')

Λήψη
15
25-02-90
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
Ἱστορικά πλησιάσματα τῆς Βασιλείας Τοῦ Θεοῦ (δ. 30')
Λήψη
16
26-02-90
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Ἱερ. 1,1-10)

«Σέ κάλεσα νά γίνης ξεριζωτής καί φυτευτῆς» (δ. 27')
Λήψη
17
17-02-91
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Ἀποκ. 22,11)

Ὁ Ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι (δ. 29')
Λήψη
18
18-02-91
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Ἤσ. 1,1-20)

Ἀπαράδεκτη λατρεία (δ. 30')
Λήψη
19
08-03-92
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Μέθοδος ἀποκτήσεως ἀρετῶν (ρκθ')
2) Ἡ γαστριμαργία (ροε') (δ. 30')

Λήψη
20
09-03-92
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος (ρνθ'))

Τρεῖς κανόνες ζωῆς (δ. 28')
Λήψη
21
08-04-92
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Ὁ συγγραφεύς τῶν Ἁγίων Γραφῶν (ρλε')
2) Ἀποφυγή ταραχῆς (ρξε')
3) Αὐτομεμψία καί σαρκικοί λογισμοί (ρνγ') (δ. 30')

Λήψη
22
28-02-93
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Σιλουανού)

1) Χειρονακτική ἐργασία καί πνευματικότης (ε')
2) Ἀπόκτησι φρονήσεως (ς') (δ. 29')

Λήψη
23
01-03-93
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Σιλουανού)

1) Ἤ αὐτονομία (ζ')
2) Ἡ ἀρχή στήν ἀρετή (ι') (δ. 29')

Λήψη
24
13-03-94
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γέν. 3,21)

Οἱ δερμάτινοι χιτῶνες (δ. 30')
Λήψη
25
14-03-94
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Πιώρ: Ὅταν μας ἀδικοῦν
2) Ἀμμᾶς Σάρρας: Ἡ ἀνδρεία
3) Ἀββᾶ Ρέτρου: Μή κομπάζουμε ὅταν... (δ. 29')

Λήψη
26
13-04-94
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἀντωνίου)

Μελέτη καί γνῶσι τῆς γραφῆς (δ. 29')
Λήψη
27
05-03-95
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Σισώη (ιγ'): Ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καί ὁ λογισμός ὅτι εἶσαι κάτω ἀπ’ ὅλη τη δημιουργία
2) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος (κθ'): Ἡ ἀξία τῆς προσοχῆς (δ. 30')

Λήψη
28
06-03-95
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Εὐαγρίου (ε'): Ἡ πνευματική σημασία τῶν πειρασμῶν
2) Ἀββᾶ Ἰσαάκ (ζ'): «Δέν σᾶς δίδω πλέον ἐντολές γιατί δέν τίς τηρεῖτε» (δ. 29')

Λήψη
29
25-02-96
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
Ἀδάμ - Χριστός (δ. 26')
Λήψη
30
09-03-97
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
Ὁ ἐπίμικτος λαός (δ. 29')
Λήψη
31
10-03-97
Μέγα Ἀπόδειπνον Κάθ. Δευτέρα
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος: Περιποίησις ἀσθενῶν ἀγογγύστος
2) Ἀββᾶ Ἀμμωνά: Ἡ ὀργή (δ. 28')

Λήψη
32
09-04-97
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ὑπεροχίου)

Ἡ ὑπακοή (δ. 29')
Λήψη
33
01-04-98
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(Ὁσίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ: Φιλοκαλία τόμ. Ἀ' κβ',κγ',κε',νζ')

Οἱ πολλοί τρόποι προσευχῆς (δ. 28')
Λήψη
34
21-02-99
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀνάγκη μετανοίας
2) Ἀββᾶ Ποιμένος: Ἡ ὑποκρισία
3) Ἀββᾶ Σισώη: Τά αἴτια τῶν ἁμαρτιῶν (δ. 28')

Λήψη
35
22-02-99
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
Ἀπό τό μαρτυρολόγιον τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης (δ. 26')
Λήψη
36
12-03-00
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
Ἡ νηστεία (Α') (δ. 27')
Λήψη
37
13-03-00
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
Ἡ νηστεία (Β') (δ. 27')
Λήψη
38
25-02-01
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Βησσαρίωνος: Ὁ πονηρός ἀποβάλλεται;
2) Ἀββᾶ Ἀμοῦν: Ἡ ἀγάπη στό Θεό προέχει (δ. 28')

Λήψη
39
26-02-01
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου: Ἡ ἀληθινή λογική
2) Ἀββᾶ Δανιήλ: Νά ἀναπαύωμε τόν πλησίον (δ. 28')

Λήψη
40
17-03-02
Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(δ. 30')
Λήψη
41
18-03-02
Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(δ. 30')
Λήψη
42
17-04-02
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(δ. 26')
Λήψη
Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

 arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου