Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Introducing Mary Wagner, a political prisoner Because she supported women to avoid abortion.


Mary_prayingMary Wagner has spent more than two and a half years of the last 20 in British Columbia and Ontario jails as one of Canada’s foremost political prisoners for acting on her pro-life convictions.
Her crime: lovingly and peacefully pleading with young mothers to accept her practical support, in order to carry their precious babies to term and save themselves from a world of regret—young mothers who are often coerced by partners, family or friends to destroy their babies. 
Only God knows how many children are alive because of her sacrifice. Sadly, like the pre-born children she seeks to defend, Mary is largely forgotten by not only and uncaring world, but even by the church and pro-life movement. The Life and Liberty Campaign is an attempt to address this shortcoming. We are instructed to “Remember those in prison, as if you were there yourself. Remember also those being mistreated, as if you felt their pain in your own bodies.” (Hebrews 13:3)
Mary Wagner has spent almost 3 years in prison for three reasons:
  1. For doing her duty as a human being, a disciple of Jesus and a Canadian patriot: she obeyed Jesus’ command to “love your neighbour as herself.”
  2. For “exposing the hidden works of darkness” of a morally corrupt government that is heavily invested in the mass destruction of 4 million innocent human lives.
  3. Because “All it takes for the triumph of evil, is for good [people] to do nothing.” (Edmond Burke). The church has largely forgotten Linda Gibbons and Mary Wagner. We have hardly mounted any political pressure to stop this injustice being perpetrated against two of the most loving and harmless Canadians alive—true life and liberty protecting patriots being persecuted by government for doing the right thing; for doing what is civil government’s first responsibility under God: “protect the innocent.”
Here are some things you can do to help Mary, beyond praying for her:
  1. You can write Mary Wagner at:
Vanier Center for Women
655 Martin St., Milton, ON  L9T 5E6  Canada
  1. Phone and/or write John Gerretsen, Attorney General of Ontario:
Phone: 1-800-518-7901 or attorneygeneral@ontario.ca
Mailing address:
Ministry of the Attorney General
McMurtry-Scott Building
720 Bay Street, 11th Floor
Toronto, ON
M7A 2S9
Please send copies of your correspondence letters to both Linda, and others:
Ontario Premier, Kathleen Wynne Phone:  416-325-1941
Mailing Address:
Kathleen Wynne, Premier
Legislative Building
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1A1
And to the Prime Minister of Canada and the federal Justice Minister:
Mailing Addresses:
Office of the Prime Minister, Stephen Harper
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2
There is an e-mail submission form and other contact data on his web-page:
The Honourable Robert Nicholson, Minister of Justice and Attorney General of Canada
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0H8
Telephone: 613-957-4222
http://www.free-mary.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου