Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Η «άνωθεν ειρήνη», το «τέλειον δώρων παρά του Πατρός των Φώτων». (Το πρώτιστον στις οικουμενιστικές συνάξεις, η ειρήνη του κόσμου τούτου)

Ειρήνη Περιστέρι ως δώρο γενεθλίων για το swe. μου... διανυσματικό

Η «ΑΝΩΘΕΝ ΕΙΡΗΝΗ» 
ΤΟ «ΤΕΛΕΙΟΝ ΔΩΡΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ»
(Το πρώτιστον στις οικουμενιστικές συνάξεις, η ειρήνη του κόσμου τούτου)

    
 Τον τελευταίο καιρό  παρατηρούμε ότι στα οικουμενιστικά παραληρήματα γίνεται πολύς λόγος για την ειρήνη του κόσμου τούτου.  Λυπηρό επακόλουθο είναι και οι εκπτώσεις σε θέματα αληθείας,  χάριν της ειρήνης του κόσμου τούτου και της ανθρωπάρεσκης αγάπης.


    «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», δέεται ο ιερεύς στη δέηση της Μεγάλης Συναπτής, τα λεγόμενα «ειρηνικά».  Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο «άνευ της ειρήνης ουδέν ένι ούτε ειπείν ούτε πράξαι».  Αναφερόμενος επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο γεγονός ότι ο επίσκοπος πρίν ανεβεί στο θρόνο του ευλογεί, λέγει «ου πρότερον τον επίσκοπον επί τον θρόνον ανεβαίνει τούτον έως ανάπαυσιν ημίν ειρήνην επεύξηται».
      «Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών», δέεται ο ιερεύς, «το τέλειον τούτο δώρημα» της «άνωθεν ειρήνης», παρά του Πατρός των Φώτων, το οποίο «εις σωτηρίαν άγει».  
Προς τι λοιπόν η εννοιολογική στρέβλωση, της ευχής αυτής της Μεγάλης Συναπτής (των Ειρηνικών), από τους οικουμενιστές;  
Προς τι οι εκπτώσεις της αληθείας, χάριν της ειρήνης του κόσμου τούτου; 
Η ευχή των Ειρηνικών «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου» δεν εξυπονοεί καμιά έκπτωση αληθείας.  
Πως θα πετύχομε τη σωτηρία των ψυχών ημών χωρίς την αλήθεια της Πίστεως;  
Ο Απόστολος Πέτρος λέγει «Κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών, σωτηρίαν ψυχών» Α΄ Πέτρου 1,9.
     Ο Κύριος στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον λέγει «Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην·  ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν» Ματθ. 10,34.  Δύσκολα τα λόγια τούτα του Χριστού για όσους έχουν εθισθεί στην ιδεολογική αγάπη.  
Η περίοδος που ειπώθηκαν τα λόγια τούτα, ήταν εκείνη κατά την οποία οι Ισραηλίτες περίμεναν τον Χριστόν ως επίγειο βασιλέα.  Είχαν ταυτίσει οι Ισραηλίτες την έννοια του Μεσσία με τον επίγειο βασιλέα.  Θεώρησαν ότι ο Κύριος ήλθε να επιβάλει ψευδή ειρήνη στη γη.  Προς τούτο ο Κύριος είπε «Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην».
       «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν· ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27), λέγει ο Κύριος.  
Ξεκάθαρα ο Κύριος αναφέρεται στην άνωθεν ειρήνη και στην ειρήνη του κόσμου τούτου.  Προς τι λοιπόν τα τόσα μάταια ατοπήματα χάριν της ειρήνης του κόσμου τούτου;  «Σκληρός» ο λόγος «Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην·  ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν» Ματθ. 10,34 για τους ολισθαίνοντες στην μάταιη και ανθρωπάρεσκη αγάπη οικουμενιστές.

πουλιά περιστέρι της ειρήνης Κάποιοι των Ιεραρχών της Εκκλησίας μας, εκπίπτουν  της αληθείας όταν με υπερβολικό «ζήλο» επιδιώκουν πρωτίστως την «ειρήνην του κόσμου τούτου», και δη εις βάρος των αληθειών της Πίστεώς μας.  Δυστυχώς επιδιώκουν τη φιλία του κόσμου τούτου, εκπίπτοντες της αληθείας, για τούτο παρατηρούμε ότι είναι πάμπολλα τα οικουμενιστικά ατοπήματα.  

Ο Άγιος Ιάκωβος αναφέρει σχετικά «Η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστί» (Ιακ. δ,4).  Οι κρατούντες την ακρίβεια της Πίστεως καθικετεύουν ως ο Προφήτης Ησαΐας «Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δος ημίν, πάντα γαρ απέδωκας ημίν» Ησ. 26,3 και «ο αιτών εν αληθεία» λαμβάνει το δώρημα τούτο.
    Στην επιστολή του ο Γέροντας Παΐσιος προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, για τις οικουμενικές προσπάθειες του Πατριάρχου Αθηναγόρα γράφει :  «τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς πόνος δια την γραμμήν και κοσμικήν αγάπην».  Ομιλούν λοιπόν περί ενότητας, καταλλαγής και αλληλοσυγχωρήσεως ωσάν να πρόκειται περί «διαπροσωπικών διαφορών». 

Ο την ακρίβειαν της Πίστεως τηρών, είναι ο «αντιλαμβανόμενος αληθείας και φυλάσσων ειρήνην» Ησ. 26,3.
    Αντιλαμβάνεται κανείς ότι στην εν Χριστώ ζωή, η ιδεολογική αγάπη δεν έχει θέση.  
Στην εν Χριστώ ζωή, αγάπη και αλήθεια αλληλοπεριχωρούνται.  
Η εν Χριστώ αγάπη νοείται εν αληθεία και η εν Χριστώ αλήθεια εν αγάπη. «Ουράνιοι πύλαι   ανοίγονται, ίνα εισέλθει ο φυλάσσων αλήθειαν» *. 
    Αντί άλλου επιλόγου, ας αναφέρομε και πάλι τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν· ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27). 


*Κατά το «ανοίξατε πύλας, εισελθέτω λαός φυλάσσων δικαιοσύνην και φυλάσσων αλήθειαν»  Ησ. 26,2.

http://aktines.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου